GOK Maciejowice

O muzeum

Maciejowice są miejscem tragicznej bitwy z 10 października 1794 roku, która zakończyła się klęską powstańców oraz dostaniem się do niewoli wodza Insurekcji- Tadeusza Kościuszki. Już od momentu bitwy w Maciejowicach istniała pamięć o powstańcach i tragicznych wydarzeniach z 10 października. Ważną rolę w kultywowaniu pamięci o bitwie odegrała rodzina Zamoyskich, dziedziców majątków maciejowickich osiadłych w Podzamczu (teren bitwy). Już na początku XIX wieku gromadzili pamiątki z maciejowickiego pola bitewnego. Dbali również o legendarną lipę Kościuszki stojącą przed pałacem w Podzamczu, pod którą opatrywany był ranny Tadeusz Kościuszko. Pamięć przetrwała również wśród lokalnej społeczności, ludu, a świadectwem tego są liczne legendy związane z bitwą.Społeczność Maciejowic pamiętała o Kościuszce, krzewiła jego pośmiertną legendę i czyni to do dziś. Co roku w rocznicę bitwy maciejowickiej organizowane są piesze Rajdy Kościuszkowskie trasami wojsk powstańczych oraz armii rosyjskiej. W Maciejowicach w tych dniach odbywają się Sympozja Kościuszkowskie na których przedstawione są naukowe wykłady dotyczące okresu kościuszkowskiego.Muzeum im. Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach zostało utworzone decyzją Wojewody Siedleckiego z dnia 1 marca 1988r. w wyniku starań Towarzystwa Miłośników Maciejowic. Działaność muzeum poprzedzało funkcjonowanie Ekspozycji Kościuszkowskiej  przy Gminnym Ośrodku Kultury otwartej w dniu 6 października 1984 roku.. Początkowo działność muzeum wspierana była pracą społeczną członków Towarzystwa Miłośników Maciejowic, obecnie Muzeum wchodzi w skład Gminnego Osrodka Kultury, będącego samorządową instytucją kultury.

Muzeum znajduje sie na piętrze głównej części ratusza, który powstał na przełomie XVIII/XIX wieku  z inicjatywy hr. Stanisława Kostki Zamoyskiego. Tuż za jego głównymi drzwiami znajduje się tablica herbowa rodziny Zamoyskich z datą 1827 roku, znaleziona w Podzamczu i wmurowana w ścianę ratusza.

Muzeum prowadzi stała ekspozycję poświęconą życiu T. Kościuszki oraz archeologiczną, opartą o zabytki wydobyte podczas kilkuletnich badań na stanowisku kultury łużyckiej w Maciejowicach.

Głównym zadaniem maciejowickiego muzeum jest kreowanie patriotycznych impulsów wśród ludzi, którzy tę placówkę odwiedzają. Impulsy te rodzą sie poprzez wspomaganą słowem wizualną opowieść o losach Tadeusza Kościuszki oraz poprzez przewodnictwo po polu bitwy i miejscach z nią związanych, takich jak kopiec Kościuszki w Krępie, usypany w miejscu gdzie Naczelnik został ranny i wzięty do niewoli.

Maciejowicka ziemia stała się symbolem polskiego patriotyzmu  i bohaterstwa zołnierza polskiego 10 października 1794 roku, kiedy to korpus generała Sierakowskiego pod dowództwem Tadeusza Kościuszki  stawił czoło przeważającym siłom rosyjskim zagrażającym Warszawie.

Bitwa maciejowicak stała sie synonimem  upadku I Rzeczypospolitej, tu na maciejowickiej ziemi  zgasła na wiele lat Ojczyzna, tu ginęli bohaterscy chłopi spod Racławic.

Muzeum im. Tadeusza Kościuszki jest dokumentem, świadectwem i hołdem, jaki składamy Wielkiemu Naczelnikowi Narodu, aby wieczna pamięć jego myśli i czynów znalazła tu godne schronienie.